Maatschappelijke Verantwoordelijkheid en support

 • UN Global Compact
 • UNICEF
 • Youth for Human Rights
 • Amnesty International
 • Transparency International
 • Code of Conduct

Invloed betekent verantwoordelijkheid

ProData Consult voert het CSR (Social Responsibility) beleid en heeft gedragsregels ingesteld voor medewerkers, die gebaseerd zijn op de normen en waarden van ProData Consult. ProData Consult voelt zich maatschappelijk verantwoordelijk, zowel intern binnen het bedrijf als extern voor de buitenwereld. Het bedrijf staat achter de gedragsregels die zijn gebaseerd op wederzijds respect, ruimdenkendheid en begrip, tolerantie en transparantie.

ProData Consult heeft ervoor gekozen om de VN's Universal Declaration of Human Rights te nemen als richtlijn voor haar CSR beleid. De Universal Declaration of Human Rights is opgericht door de Verenigde Naties in 1948, en omvat burgerrechten, politieke, economische, sociale en culturele rechten. Het is het belangrijkste document ter wereld betreffende mensenrechten en voorziet in een gezamenlijke overtuiging van wat alle mensenrechten zijn: de basisbeginselen waar de wereld op gebouwd is: vrijheid, gerechtigheid, vrede en verantwoordelijkheid.

ProData Consult steunt deze rechten en spant zich in om de kennis over deze rechten te verspreiden.Lees alle 30 artikelen.

ProData Consult heeft ervoor gekozen om organisaties te steunen die zich inzetten voor de rechten van de mens:

 • UN Global Compact
 • UNICEF
 • Youth for Human Rights
 • Amnesty International
 • Transparency International
Wij
steunen UN Global Compact

UN Global Compact

De UN Global Compact is 's werelds grootste initiatief inzake bedrijfsmaatschappelijke verantwoordelijkheid. Een internationaal initiatief, gelanceerd door de VN in 2000, met de bedoeling om bedrijven te betrekken bij de oplossing van omvangrijke maatschappelijke problemen en milieuvraagstukken inzake globalisering. The UN Global Compact maakt het mogelijk voor bedrijven wereldwijd om actief deel te nemen en de uitdaging aan te gaan.

Als officieel lid van het UN Global Compact initiatief wil ProData Consult een signaal afgeven aan al haar stakeholders, dat wij de implementatie ondersteunen en achter dit initiatief staan: de UN Global Compact's Ten Principles, principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsvoorwaarden, het milieu en anti-corruptie.

Lees de Ten Principles of UN Global Compact

Mensenrechten:

1.  Bedrijven zouden de bescherming van internationaal vastgestelde mensenrechten moeten ondersteunen en respecteren; en

2.  zich ervan verzekeren dat zij, op welke manier dan ook, niet betrokken zijn bij het schenden van de mensenrechten.

Arbeid:

3.  Bedrijven zouden de vrijheid moeten behouden voor vereniging en de effectieve erkenning van het recht voor collectief onderhandelen;

4.  afschaffen van alle vormen van dwangarbeid; en

5.  effectief afschaffen van kinderarbeid; en

6.  de afschaffing van discriminatie op het werk en bij sollicitaties.

Milieu:

7.  Bedrijven zouden voorzorgsmaatregelen moeten treffen om milieuproblemen tegen te gaan.

8.  initiatieven ondernemen en zich verantwoordelijk voelen voor het milieu; en

9.  de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën aanmoedigen.

Anti-corruptie:

10.  Bedrijven zouden zich moeten wapenen tegen alle vormen van corruptie, inclusief afpersing en omkoping.

Wij
steunen UN Global Compact
UNICEF
Business Partner 2014

UNICEF

UNICEF is 's werelds grootste humanitaire organisatie die zich bezighoudt met lange-termijn ontwikkelingshulp en noodvoorzieningen in 156 landen.

De Verenigde Naties hebben UNICEF in 1946 opgericht met als doel zieke en stervende kinderen te helpen na de Tweede Wereldoorlog. In 1953 behaalde UNICEF de status van UN Children's Fund met ontwikkelingshulp voor kinderen wereldwijd. Vandaag de dag is UNICEF de meest invloedrijke organisatie voor kinderhulp.

Lees meer over UNICEF: www.unicef.org

UNICEF
Business Partner 2014
Youth
for Human Rights

Youth for Human Rights

Youth for Human Rights is een wereldwijde non-profit organisatie, opgericht in 2001 door lerares Mary Shuttleworth die opgroeide in Zuid-Afrika tijdens Apartheid en daar getuige was van de gruwelijke effecten van discriminatie en het gebrek aan mensenrechten.

Het doel van Youth for Human Rights is om kennis te verspreiden van de United Nations Universal Declaration of Human Rights en anderen te inspireren om lid te worden van deze mensenrechtenorganisatie.

Lees meer over Youth for Human Rights: www.youthforhumanrights.org

Youth
for Human Rights
Amnesty
International

Amnesty International

De visie van Amnesty International is een wereld waarin iedereen beschermd wordt door mensenrechten zoals die staan beschreven in the Universal Declaration of Human Rights en de internationale mensenrechtenconventies. Amnesty International is een wereldwijde beweging die opkomt voor de rechten van de mens, met meer dan 80 afdelingen wereldwijd en activiteiten in 150 landen.

Lees meer over Amnesty International: www.amnesty.org

Amnesty
International
Transparency
International

Transparency International

Transparency International is een mondiale, politiek onafhankelijke NGO (non-governmental organization), die zich als doel stelt corruptie tegen te gaan en transparantie te verhogen. De visie is een wereld waarin regering, bedrijfsleven, samenleving en burgers vrij zijn van corruptie en omkoping.

Transparency International is actief in zowel de publieke als private sector, evenals in lokale gemeenschappen om zoveel mogelijk transparantie te bereiken.

Transparency International is opgericht in 1993 door de voormalig directeur van de Wereldbank, Peter Eigen, heeft het hoofdkantoor in Berlijn en 100 nationale afdelingen.

Transparency International werkt samen met andere internationale organisaties om actie te voeren, het bewustzijn bij mensen te vergroten en initiatieven te ondersteunen tegen corruptie en transparantie te verhogen bij internationale transacties. Via de nationale afdelingen oefent Transparency International invloed uit op de lokale autoriteiten voor effectieve wetgeving en een beleid tegen corruptie.

Lees meer over Transparency International: www.transparency.org

Transparency
International
Code
of Conduct

ProData Consult Gedragsregels

De kernwaarden van ProData Consult zijn gebaseerd op wederzijds respect, ruimdenkendheid, diversiteit, tolerantie, transparantie, de hoogste standaarden van zakendoen en de wens om als bedrijf daadwerkelijk een positief verschil te maken in de breedste zin van het woord. Dit wordt vertaald in onze Code of Conduct.

Lees hieronder de 22 principes van ProData Code of Conduct

 1. Wees oprecht geïnteresseerd in klanten.
 2. Doe altijd wat je kunt om klanten te helpen.
 3. Lever geen half werk.
 4. Als je twijfelt over 1 van bovenstaande 3 - dan zijn wij niet geïnteresseerd in jou.
 5. Wees klanten altijd zo snel mogelijk van dienst.
 6. Kijk altijd naar mogelijkheden om de servicesnelheid te verbeteren.
 7. Zoek altijd naar mogelijkheden om de kwaliteit van de service verder te verbeteren.
 8. Blijf continu nauw in contact met alle klanten.
 9. Als bedrijf ondersteunen wij de UN Declaration of Human Rights, opgericht door de Verenigde Naties in 1948. Werk niet samen met een publieke of private organisatie waar mensenrechten geschonden worden, met de wapenindustrie of met bedrijven die drugs en verdovende middelen produceren.
 10. Wij tolereren geen corruptie, in welke vorm dan ook, inclusief chantage en omkoping. Bied of lever nooit iets wat hierop zou kunnen duiden.
 11. Onderhoud een goede relatie met al je concurrenten.
 12. Zeg nooit negatieve dingen tegen klanten over concurrenten.
 13. Behandel alle IT professionals als ware teamgenoten en met diep respect.
 14. Houd nauw en continu contact met alle kandidaten.
 15. Wees altijd open, transparant en eerlijk in jouw relatie met klanten en IT professionals.
 16. Discrimineer nooit op basis van ras, geslacht of sexuele geaardheid, op politieke of religieuze gronden. Focus op wat mensen doen en niet wat ze zijn. Zie verschillen als sterke punten en help het bedrijf aan een zo gevarieerd mogelijke groep mensen.
 17. Kijk naar alle positieve kwaliteiten van je medewerkers/collega's en erken ze.
 18. Vertrouw erop dat jouw medewerkers/collega's competent zijn en de klus kunnen klaren.
 19. Als je ontdekt dat een medewerker problemen heeft, help hem dan en neem het hem niet kwalijk.
 20. Zorg voor het milieu en spoor anderen aan hetzelfde te doen.
 21. Behoud 100% focus op het doel en de missie van ProData Consult bij alles wat je doet.
 22. Heb ELKE dag plezier in je werk (terwijl je resultaten boekt).

Tekst verbergen

Code
of Conduct
FN

Universal Declaration of Human Rights

Op 10 december 1948 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Universal Declaration of Human Rights aangenomen en gepubliceerd.

Meteen na dit historische moment spoorde de General Assembly alle lidstaten aan de volledige tekst van de Declaration te publiceren. Ze moesten er ook voor "zorgen dat deze werd gedistribueerd, gepresenteerd, gelezen en toegelicht op scholen en andere opleidingsinstituten in het bijzonder, zonder rekening te houden met de politieke situaties in de verschillende landen en gebieden".

Vandaag de dag bestaat de VN uit 192 landen. Hier kunt u de officiële tekst van de VN lezen: www.un.org/en/documents/udhr/ of u kunt hieronder de Declaration's 30 articles lezen

Artikel 1
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

Artikel 2
Een ieder heeft recht op alle rechten en vrijheden die in deze Verklaring opgesomd staan, zonder enig onderscheid van welke aard dan ook, zoals volk, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.

Verder zal geen onderscheid worden gemaakt op basis van de politieke, juridische, of internationale status van het land of gebied waartoe iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat.

Artikel 3
Iedereen heeft recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

Artikel 4
Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel zijn in iedere vorm verboden.

Artikel 5
Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

Artikel 6
Iedereen heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet.

Artikel 7
Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben recht op gelijke bescherming tegen iedere discriminatie in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke discriminatie.

Artikel 8
Een ieder heeft recht op daadwerkelijke bescherming van bevoegde nationale rechterlijke instanties tegen handelingen welke in strijd zijn met de grondrechten die hem toegekend zijn door de grondwet of de wet.

Artikel 9
Niemand mag onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning.

Artikel 10
Een ieder heeft, in volle gelijkheid, recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige gerechtelijke instantie bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen en bij het bepalen van de gegrondheid van ingestelde strafvervolging.

Artikel 11
Eenieder die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op voor onschuldig te worden gehouden, totdat zijn schuld krachtens de wet bewezen wordt in een openbare rechtszitting, waarbij hem alle waarborgen, nodig voor zijn verdediging, zijn toegekend.

Niemand zal voor schuldig worden gehouden aan enig strafrechtelijk vergrijp op grond van enige handeling of enig verzuim, welke naar nationaal of internationaal recht geen strafrechtelijk vergrijp betekenden op het tijdstip waarop de handeling of het verzuim werd begaan. Evenmin zal een zwaardere straf worden opgelegd dan die, welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was.

Artikel 12
Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn thuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft eenieder recht op bescherming door de wet.

Artikel 13
Eenieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat.
Eenieder heeft het recht welk land dan ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten en naar zijn land terug te keren.

Artikel 14
Eenieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging.

Op dit recht kan geen beroep worden gedaan ingeval van strafvervolging wegens misdrijven van niet-politieke aard of handelingen in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.

Artikel 15
Eenieder heeft recht op een nationaliteit.

Aan niemand mag willekeurig zijn nationaliteit worden ontnomen, noch het recht worden ontzegd om van nationaliteit te veranderen.

Artikel 16
Zonder enige beperking op grond van ras, nationaliteit of godsdienst, hebben mannen en vrouwen van huwbare leeftijd het recht om te huwen en een gezin te stichten. Zij hebben gelijke rechten wat het huwelijk betreft, tijdens het huwelijk en bij de ontbinding ervan.

Een huwelijk kan slechts worden gesloten met de vrije en volledige toestemming van de aanstaande echtgenoten.
Het gezin is de natuurlijke en fundamentele groepseenheid van de maatschappij en heeft recht op bescherming door de maatschappij en de Staat.

Artikel 17
Eenieder heeft recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij tezamen met anderen.
Niemand mag willekeurig van zijn eigendom worden beroofd.

Artikel 18
Iedereen heeft het recht op vrijheid van gedachte, geweten en religie; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven, zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.

Artikel 19
Eenieder heeft recht op vrijheid van meningen en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen, inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.

Artikel 20
Eenieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering.
Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren.

Artikel 21
Eenieder heeft het recht om deel te nemen aan het bestuur van zijn land, rechtstreeks of door middel van vrij gekozen vertegenwoordigers.
Eenieder heeft het recht om op voet van gelijkheid te worden toegelaten tot de overheidsdiensten van zijn land.

De wil van het volk zal de grondslag zijn van het gezag van de regering; deze wil zal tot uiting komen in periodieke en eerlijke verkiezingen, die gehouden zullen worden krachtens algemeen en gelijkwaardig kiesrecht en bij geheime stemmingen of volgens een procedure die evenzeer de vrijheid van de stemmen verzekert.

Artikel 22
Een ieder heeft als lid van de gemeenschap recht op sociale zekerheid en heeft er recht op, door middel van nationale inspanning en internationale samenwerking, en overeenkomstig de organisatie en de hulpbronnen van elke staat, en dat de economische, sociale en culturele rechten die onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid, verwezenlijkt worden.

Artikel 23

 • Eenieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtvaardige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid.
 • Eenieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor gelijke arbeid.
 • Eenieder die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige en gunstige beloning, welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert, welke beloning zo nodig met andere middelen van sociale bescherming zal worden aangevuld.
 • Eenieder heeft het recht om vakverenigingen op te richten en zich daarbij aan te sluiten ter bescherming van zijn belangen.

Artikel 24
Iedereen heeft het recht op rust en op eigen vrije tijd, met inbegrip van een redelijke beperking van de arbeidstijd en op periodieke vakanties met behoud van loon.

Artikel 25
Eenieder heeft recht op een levensstandaard die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waarbij inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.

Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen, al dan niet wettig, zullen dezelfde sociale bescherming genieten.

Artikel 26
Eenieder heeft recht op onderwijs. Het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat het lager- en basisonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn. Technische- en beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden gesteld en hoger onderwijs zal gelijkelijk openstaan voor iedereen die daartoe de begaafdheid bezit.

Het onderwijs zal gericht zijn op de volledige ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het zal het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle naties, volkeren of godsdienstige groepen bevorderen en het zal de werkzaamheden van de Verenigde Naties voor de handhaving van de vrede steunen.

Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van opvoeding en onderwijs te kiezen, welke aan hun kinderen zal worden gegeven.

Artikel 27
Eenieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van de kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan.

Eenieder heeft recht op de bescherming van de geestelijke en materiële belangen, voortvloeiende uit een wetenschappelijk, letterkundig of artistiek werk dat hij heeft voortgebracht.

Artikel 28
Iedereen heeft het recht op het bestaan van een zodanige maatschappelijke en internationale orde waarin de rechten en vrijheden die in deze Verklaring worden genoemd, ten volle kunnen worden verwezenlijkt.

Artikel 29
Eenieder heeft plichten jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije en volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid niet mogelijk is.

In de uitoefening van zijn rechten en vrijheden zal eenieder slechts onderworpen zijn aan die beperkingen welke bij de wet zijn vastgesteld, en wel uitsluitend ter verzekering van de onmisbare erkenning en eerbiediging van de rechten en vrijheden van anderen en om te voldoen aan de gerechtvaardigde eisen van de moraliteit, de openbare orde en het algemeen welzijn in een democratische gemeenschap.

Deze rechten en vrijheden mogen in geen geval worden uitgeoefend in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.

Artikel 30
Geen bepaling in deze Verklaring mag zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard dan ook te verrichten, die afbraak van een van de rechten en vrijheden in deze verklaring genoemd, ten doel hebben.

Tekst verbergen

FN